Firma ARTINEL se zabývá vývojem metod a software pro obchod s elektřinou. Naše produkty pokrývají oblasti od krátkodobé predikce v reálném čase, přes střednědobou a dlouhodobou predikci spojenou se segmentací diagramů a interaktivním modelováním diagramů až po systém risk managementu pro obchodování v tržním prostředí. Kromě vývoje a prodeje software poskytujeme také služby na zakázku.


Naše produkty a služby jsou zaměřeny na následující okruhy zákazníků:

V oblasti risk managementu používáme nejmodernější metody, které upravujeme pro použití v prostředí ČR. Základem našeho systému risk managementu jsou metodiky Value At Risk (VAR) a Profit At Risk, které v současnosti představují respektovaný světový standard. Pro modelování rizikových faktorů používáme simulace Monte Carlo případně historické simulace. Kromě metodiky VAR používáme i další postupy, které jsou doporučovány jako vhodný doplněk k metodice VAR. Jedná se o zejména o analýzu scénářů budoucího vývoje (stress test) a analýzu citlivosti. Popsané metody umožňují nejen ocenění nejrůznějších typů kontraktů v elektroenergetice ve formě celkového zisku, ale umožňují i stanovení velikosti rizika spojeného s jednotlivými kontrakty a obchodními strategiemi. Velice podstatné je využití moderních optimalizačních metod, které umožňují výpočet optimálních obchodních strategií vedoucích k maximálnímu zisku.


Popsané metody pro analýzu a řízení rizika vyžadují velice kvalitní modely spotřeby. Naše modely jsou založeny na dlouhodobé praktické zkušenosti s analýzou energetických diagramů a meteorologických faktorů. Máme kvalitní modely pro simulace meteorologických faktorů (teplota, oblačnost, osvit) a jejich vlivu na okamžité zatížení. Tyto modely tvoří základ predikce i risk managementu. Všechny modely berou v úvahu vliv státních svátků a přechodů mezi letním a zimním časem na charakter spotřeby. Důležitou součástí modelů je metodika pro segmentaci diagramů, která umožňuje separovat jednotlivé typy dodavatelů/odběratelů a zpracovávat je samostatně. Metodika segmentace společně s modely vlivu klimatických faktorů na zatížení je použitelná pro návrh a vyhodnocení typových diagramů zatížení (load profiles).


Naší snahou je poskytnout zákazníkům kompletní metodiku a její softwarovou realizaci pro obchodování s elektřinou, které by zajišťovaly optimální výsledky z hlediska výnosů i rizika a přitom by respektovaly specifika ČR a postihovaly všechny podstatné rysy obchodu s elektřinou:

 

Kromě vývoje a prodeje vlastního software zpracováváme na zakázku analýzy, studie a projekty zaměřené na práci s energetickými diagramy a obchod s elektřinou. Vytváříme také software na zakázku a zabýváme se návrhem a implementací informačních systémů pro energetiku. Realizovali jsme také přednášky a školení zaměřené na risk management v elektroenergetice a použití derivátů v obchodu s elektřinou ve světě.

 

V naší práci využíváme kromě dlouholeté praxe zejména v oblasti elektroenergetiky znalosti z nejrůznějších oblastí informatiky a aplikované matematiky jako jsou umělá inteligence, neuronové sítě, statistika, teorie optimalizace, predikce časových řad, rozpoznávání obrazců, teorie chaosu apod.

 

Obchodní informace o firmě ARTINEL a kontakty naleznete zde.