ProFix - analýza fixních nákladů a tržeb

Motivace

Pro racionální rozhodování ve všech oblastech podnikatelské činnosti je velice podstatné rozlišit variabilní a fixní náklady spojené s určitou obchodní nebo výrobní aktivitou. V oblasti energetiky se může jednat o úlohu "spravedlivého" rozdělení fixních nákladů spojených s nákupem diagramu (např. platba za maximum diagramu) na jednotlivé spotřebitele (odběratele) nebo skupiny spotřebitelů. Intuitivně je zřejmé, že spotřebitel, který odebírá hodně v hodinách špičky, by měl mít velký podíl na fixních nákladech spojených s nákupem diagramu. Jedním ze způsobů, jak rozdělit fixní náklady na jednotlivé spotřebitele je určit pro dané období maximum odběrového diagramu a spočítat podíl odběru jednotlivých spotřebitelů na tomto maximum. Tento způsob výpočtu je ovšem velice nestabilní a nerobustní, protože je založen pouze na jedné hodnotě maxima. Pokud některý za spotřebitelů právě v této hodině odebírá nezvykle málo nebo nezvykle hodně, nebude výsledek výpočtu odpovídat skutečnosti. Na popsanou úlohu je možno se také podívat z druhé strany - ze strany tržeb. V energetice je obvyklé, že i tržby mají (stejně jako náklady) dvě složky - fixní a variabilní. Fixní tržby mohou odpovídat platbě za velikost elektroměru, platbě za dosažené maximum nebo platbě za kapacitu přenosové cesty. Variabilní tržby odpovídají platbě za energii. V případě rozpočítání celkových fixních tržeb nás tedy zajímá, jak se jednotliví dodavatelé (zdroje) podílejí na dosažených fixních tržbách. Intuitivně je zřejmé, že na dodavatele, kteří dodávají hodně v hodinách špičky, by měl připadat větší podíl fixních tržeb.

 

Charakteristika

Pro řešení popsaných úloh byl vyvinut systém ProFix, který umožňuje řešit dvě úlohy:

Výsledkem řešení úlohy rozpočítání celkových fixních nákladů na jednotlivé spotřebitele jsou hodinové diagramy fixních nákladů jednotlivých spotřebitelů. Součet těchto částek je samozřejmě roven celkovým fixním nákladům. Výsledkem řešení úlohy rozpočítání celkových fixních tržeb na jednotlivé dodavatele jsou hodinové diagramy fixních tržeb jednotlivých dodavatelů. Součet těchto částek je samozřejmě roven celkovým fixním tržbám.

 

Metodika

Algoritmus výpočtu byl navržen tak, aby výsledky respektovaly přirozené požadavky na řešení, které lze shrnout v následujících bodech:

 

Struktura systému a uživatelské prostředí

Systém ProFix je tvořen dvěma moduly: modulem uživatelského rozhraní a výpočetním modulem. Oba moduly jsou spolu svázány přes prostředí programu MS Excel, z kterého se importují vstupní data, a do kterého se po výpočtu exportuje výstupní sestava. Ovládání systému je velice snadné a intuitivní.

 

Vstupní a výstupní data

Vstupní data jsou tvořena časovými (např. hodinovými) diagramy dodávky/spotřeby jednotlivých dodavatelů/spotřebitelů a výsledkem výpočtu jsou časové diagramy rozpočítaných fixních tržeb/nákladů. Fixní tržby/náklady lze zadávat jako celkové (na celý diagram) nebo jednotkové (např. na 1 MW a hodinu).

 

Technická specifikace

Systém ProFix lze provozovat na běžném osobním počítači nebo pracovní stanici. Systém je určen pro softwarové platformy Windows 95, Windows 98, Windows NT 4.0 a Windows 2000. Dále je nutný program MS Excel 97 nebo MS Excel 2000.