ALAN - grafická analýza obchodních diagramů

Motivace

S probíhajícím procesem liberalizace trhů s elektřinou se postupně zvyšují nároky na obchodníky, kteří se často musejí rozhodovat rychle a v časovém stresu zda a za kolik nakoupit nebo prodat. Komplexní porovnání dvou nebo více variant obchodních pozic (optimalizovaných například v systému ALADIN) je bez specializovaného vizualizačního nástroje časově velmi náročné. Program ALAN si klade za cíl co nejvíce usnadnit práci obchodníků přehlednou vizualizací kontraktů pro nákup a prodej elektřiny a dalších diagramů s možností tisku grafů. Schopnost zobrazení agregovaných energetických a finančních bilancí umožňuje využití systému i pro vyšší management.

 

Zobrazení obchodní pozice

Program ALAN slouží zejména k prohlížení a grafické analýze obchodní pozice obchodníka s elektřinou. Tato pozice je charakterizována:

Nákupní kontrakty jsou zobrazovány v horní části a prodejní v dolní části okna. Pro větší přehlednost je možné zobrazit pouze nákupní či prodejní stranu obchodní pozice spolu s referenční (opačnou) křivkou celkového nákupu/prodeje. Zobrazení obchodní pozice v energetické rovině ukazuje pro každou hodinu zvoleného období strukturu nákupu a prodeje a výslednou bilanci. Zobrazení obchodní pozice ve finanční rovině ukazuje pro každou hodinu zvoleného období strukturu nákupu a prodeje a výslednou bilanci ve finančním vyjádření. Obchodní pozice může být výsledkem optimalizace nákupu a prodeje energie nebo může být také sestavena ručně postupným přidáváním kontraktů. Výslednou obchodní pozici lze samozřejmě modifikovat přidáváním a odebíráním kontraktů. Tímto způsobem se jednoduše modelují různé varianty obchodování. Upravená obchodní pozice včetně aktualizovaných diagramů celkového nákupu/prodeje a výsledné bilance se zobrazuje prakticky okamžitě, a to i v případě zobrazení velkých časových intervalů (rok). Jednotlivé kontrakty obchodní pozice lze pro lepší přehlednost zařadit do portfolií. Portfolia mohou být nezávisle na sobě zobrazena strukturovaně nebo souhrnně. Ve strukturovaném zobrazení jsou jednotlivé kontrakty portfolia graficky odlišeny, v souhrnném  zobrazení je portfolio reprezentováno jako jediný kontrakt. Souhrnné zobrazení zvyšuje přehlednost obchodní pozice tvořené mnoha kontrakty.

 Agregované číselné zobrazení

Strukturu obchodní pozice je možno zobrazit i v agregované číselné formě podle právě zvoleného zobrazovaného období. Agregovaná forma bilance obsahuje strukturu obchodní pozice v energetické a finanční rovině, což umožňuje jednoduše porovnávat energetickou a finanční bilanci pro různá období. V agregované tabulce jsou uvedeny jak jednotlivé kontrakty, tak i portfolia a diagramy celkového nákupu, prodeje a bilance. Údaje jsou okamžitě aktualizovány při každé změně obchodní pozice.


 

Zobrazení ostatních časových řad

Kromě obchodní pozice je možno zobrazit další časové řady:

Účelem současného zobrazení obchodní pozice a dalších časových řad je umožnit analýzu vlivů a souvislostí mezi různými faktory ovlivňujícími obchodování s elektřinou. Pro snadné porovnávání různých typů veličin je možno využít zobrazení ve více oknech, která se časově synchronizují.


 

Zobrazovaná období

Program ALAN podporuje zobrazení v libovolných časových obdobích (a jejich násobcích) od jednoho dne až po několik let:

Od každého období je možno zvolit jednu nebo více jednotek (1 den, 2 dny, ...). 

Program ALAN umožňuje dva režimy volby časového rozlišení a přepínání časových rozsahů. V režimu obchodního zarovnávání období dochází při každém přepnutí rozsahů a při posunu o celé období nebo při posunu na začátek/konec období k zarovnání zobrazovaného rozsahu dat na hranice přirozeného obchodního intervalu. Obchodní intervaly jsou týden, měsíc, kvartál a rok. Režim obchodního zarovnávání velice usnadňuje analýzu obchodních pozic, které vždy respektují obchodní intervaly. V režimu bez zarovnávání se období nezarovnávají na hranice obchodních intervalů a je tedy možno data prohlížet libovolným způsobem.

 

Napojení na datové zdroje

Program ALAN umožňuje zpracovat data z různých zdrojů:

V jednom projektu je možné kombinovat data z libovolného počtu různých datových zdrojů. Po otevření dříve uloženého projektu jsou data znovu načtena ze svých datových zdrojů (pokud jsou nadále dostupná). Data vložená do projektu ze schránky Windows se ukládají spolu s projektem. Předpokládáme, že okruh podporovaných datových zdrojů se bude postupně rozšiřovat.


 

Výběr dat pro zobrazení

Z jednotlivých otevřených datových zdrojů lze snadno přidávat do aktivního projektu požadované kontrakty a časové řady. V záložce Grafy je pak možno s jednotlivými prvky snadno manipulovat (měnit pořadí, aktivovat/deaktivovat zobrazení apod.).


 

Konfigurace zobrazení

Program ALAN umožňuje měnit nastavení základních parametrů, které ovlivňují rozsahy os, zobrazení grafů, počátek obchodního týdne apod. U každé zobrazené časové řady je možno měnit její vzhled.

 

Technická specifikace

Program ALAN lze provozovat na běžném osobním počítači nebo pracovní stanici. Doporučené technické parametry jsou frekvence procesoru alespoň 300 MHz, rozlišení monitoru alespoň 1024x768 bodů při 65 tisících barvách, velikost operační paměti alespoň 32 MB a místo na pevném disku zhruba 5 MB pro instalaci a dalších zhruba 10-20 MB pro provoz (podle množství nadefinovaných projektů). Systém je